مهم ترين هدف شهر هوشمند خدمت رساني مطلوب به شهروندان و كسب رضايت آنان مي باشد.

مهم ترين هدف شهر هوشمند خدمت رساني مطلوب به شهروندان و كسب رضايت آنان مي باشد. اين در صورتي است كه افراد جامعه به عنوان دريافت كننده اين خدمات، قابليت استفاده از اين خدمات را داشته باشند.

امروزه بی توجهی به مسائل و مشکلات شهری و همچنین عدم رسیدگی به زیرساخت های شهری باعث افزایش مشکلات مختلف در شهر ها شده است. این مسائل، مدیران سازمان هاي دولتی و خصوصی را به فکر استفاده از رویکردهاي نوینی مانند شهرداري الکترونیکی، دولت الکترونیکی، سرویس هاي الکترونیکی انداخته است تا بتوانند با بهره گیري از مزایاي این رهیافت هاي مدرن و استفاده از اینترنت، نیازهاي خود را با هزینه کمتر و سادگی بیشتر به مخاطبانشان ارائه دهند. یکی از این سازمان ها که با حجم بالاي مخاطبان که خدمات متعدد و مختلفی را طلب می کنند، در ارتباط است، شهرداري می باشد که در حوزه هاي متنوعی چون جریان عبور و مرور در شهر، رفاه و آسایش عمومی، مسکن، کاربري زمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و ... با  شهروندان سروکار دارد، باید به طیف گسترده اي با نیازهاي گوناگون و درحال رشد شهروندان، خدمات متنوعی با کیفیت مطلوب ارائه دهد

باتوجه به روند رو به رشد تکنولوژی اطلاعات، چهره شهر‏ها و شیوه فعالیت آن‏ها در آینده دگرگون خواهد شد؛ امور مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... در شهر‏ها با شهر‏های عصر سنتی متفاوت خواهد شد و در واقع شهرها به سمت مجازی شدن و الکترونیکی شدن پیش خواهند رفت؛ به‏طوری که اکثر فعالیت‏های مربوز به شهر از طریق سیستم های دیجیتال، الکترونیک و اینترنت و شبکه امکان پذیر خواهد بود

the most important goal of e - city is to serve citizens and obtain their consent. It is if the people of society as recipients of this service have the ability to use these services.
nowadays, ignoring the issues and problems of the city as well as not dealing with urban infrastructure has led to an increase in the various problems in the cities.These issues enable managers of public and private organizations to use new approaches, e - government, electronic services so that they can provide their needs with less and less simple cost and simplicity by taking advantage of these modern approaches and the use of the Internet.one of these organizations, which is related to the high volume of audiences that demand various and different services, is to provide diverse aspects such as traffic flow, housing, land use, entertainment, culture, economics, infrastructure, infrastructure and … with citizens.according to the growing trend of information technology, the faces of cities and their way of action will change in the future; different cultural, social, economic, political and … cities will be different from traditional age cities and in fact, cities are going to become virtual; it is clear that most of the activities connected to the city through digital, electronic and internet systems.