استفاده از روش هاي نوین مدیریتی چون شهرداري الکترونیکی، میتواند به آرمان بلند توسعه پایدار بینجامد

استفاده از روش هاي نوین مدیریتی چون شهرداري الکترونیکی، ضمن نزدیکی به آرمان بلند توسعه پایدار، می تواند به ایجاد بانک هاي اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه الکترونیکی به صورت شبانه روزي، تسهیل در هماهنگی بخش هاي مختلف شهرداري، کاهش فساد اداري، ارتباط تعاملی و مناسب بین شهرداري و شهروندان، امکان رفع مشکلات آنان با بیشترین سرعت و امکان پیگیري درخواست ها و انتقادات و پیشنهادات از سوي شهروندان، کاهش ترافیک شهر با کم شدن مراجعه حضوري، توزیع عادلانه خدمات شهري بین سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن سطح رضایت مردم بیانجامد

Source : http://www.necsmartit.com
Smart City source: http://www.necsmartit.com

استفاده از روش هاي نوین مدیریتی چون شهرداري الکترونیکی، ضمن نزدیکی به آرمان بلند توسعه پایدار، می تواند به ایجاد بانک هاي اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه الکترونیکی به صورت شبانه روزي، تسهیل در هماهنگی بخش هاي مختلف شهرداري، کاهش فساد اداري، ارتباط تعاملی و مناسب بین شهرداري و شهروندان، امکان رفع مشکلات آنان با بیشترین سرعت و امکان پیگیري درخواست ها و انتقادات و پیشنهادات از سوي شهروندان، کاهش ترافیک شهر با کم شدن مراجعه حضوري، توزیع عادلانه خدمات شهري بین سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن سطح رضایت مردم بیانجامد

 

گزارش هاي معتبر جهاني نشان مي دهد كه ايران به لحاظ آمادگي ديجيتالي در بين 69 كشور مورد بررسي جهان در رده آخر و در زمينه رتبه بندي جهاني دولت الكترونيك در جايگاه 95 قرار دارد  چنين وضعيتي از بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور ايران كه قرار است مطابق سند چشم انداز توسعه 20 ساله در جايگاه اول منطقه به لحاظ فناوري و علمي قرار بگيرد، چندان شايسته نيست و بايد براي نظارت بر اين بخش و به كارگيري جدي تر فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور دستيابي به اهداف توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اقدامات جدي صورت گيرد

 

 

منبع: عماد کتابچی، محمد مهدی زارع ،بررسی میزان رضایتمندی متقاضیان از خدمات شهرداری الکترونیک شیراز در امور ساختمانی ، دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی